دستگاه کانوایر خط تولید برد SMD

دستگاه کانوایر به عنوان اتصال دهنده دستگاه‌ها به یکدیگر عمل کرده و برای خط تولید بردهای SMD الزامی است.  با استفاده از سنسورهای تعبیه شده در دستگاه تعداد بردها، زمان ورود برد به دستگاه مونتاژ و زمان خروج برد از دستگاه مونتاژ برد قابل تشخیص است.

  • کنترل ورود و خروج بردها روی کانوایر
  • تغییر اندازه عرضی کانوایر به صورت دستی
  • تغییر جهت حرکت برد (چپ و راست)
  • قابلیت کنترل و تغییر سرعت حرکت کانوایر